شرایط و ظوبط استفاده

محصولات شرکت کودک چوب بر اساس اطلاعات مندرج در سایت قابل استفاده می باشد و عدم رعایت موارد ذکر شده توسط مشتری مسئولیتی برای شرکت ایجاد نمی کند