حقوق

کلیه محصولات جهت تحویل باید از طرف مشتری با واحد حسابداری تسویه کامل شده باشد

مسئولیت این شرکت در رابطه با محصولات فروخته شده تحویل از انبار می باشد پس از آن شرکت در خصوص ایرادات احتمالی مسئولیتی نخواهد داشت